HR-Ikkunat - Ruhkala Oy

Uutta kotia rakentava joutuu miettimään rakennuksen julkisivun ikkunoiden ääneneristävyyttä jo suunnitteluvaiheessa.

Ikkunan äänieristys, miten parantaa?

Äänieristysikkunat ovat usein tarpeen vilkasliikenteisen tien, junaradan tai lentokentän läheisyyteen muuttaneille. Äänieristykseen liittyvät toimenpiteet tulevat yleensä ajankohtaisiksi vasta, kun taloon on jo muutettu ja asuttaessa huomataan ympäristön ei-toivottuja ääniä.

Melutason nouseminen huomataan erityisesti loppusyksystä sekä talvella. Pehmeät pinnat, kuten nurmi, pelto ja tuore lumi vaimentavat ääntä huomattavasti enemmän kuin kovat pinnat, kuten jää ja kova hanki. Myös vedenpinta on kova ja heijastaa lähes kaiken äänen. Puut ja pensaat eivät vaimenna melua merkittävästi, mutta niiden lehdistöt vaikuttavat ääniaaltojen heijastumiseen ja sirontaan.

Myös asuinalueen ympäristössä tapahtuvat muutokset tieliikenteen suhteen tuovat melusaasteita alueen asukkaille, vaikkakin yleensä kaavoituksen keinoin huolehditaan, ettei asuintalojen pihamaalla äänitaso nouse sallittujen ohjearvojen yläpuolelle.


Liikenteen melun vaimentaminen desibeli-ikkunoilla, miten?

Liikenneviraston viimeisempien meluselvityksien mukaan ohjearvot ylittävälle melulle altistuvia ihmisiä on Suomessa noin 333 500. 

Häiritsevä melu heikentää elinympäristön laatua ja viihtyisyyttä sekä vaikuttaa ihmisen viestintäkykyyn ja uneen, joten kyseessä on merkittävä asumishaitta. 

Kaavamääräysten mukaan asuinhuoneiden ulkokuoren ääneneristävyyden lento- ja liikennemelua vastaan on oltava vähintään 35 desibeliä.

Kaavamääräyksenä annettu julkisivun ääneneristävyysvaatimus ei ole kuitenkaan täysin sama asia kuin ikkunoilta ja parvekeovilta vaadittava ääneneristävyysluku (kuten Rw + Ctr). Kaavamerkintä tarkoittaa ulkona vallitsevan A-painotetun äänenpainetason ja sallitun sisämelutason erotusta. A-painotus tarkoittaa mittaustapaa, jolla äänestä huomioidaan kuulon kannalta tärkeät äänitaajuudet.

Ikkunat ovat julkisivun heikoin kohta äänieristyksen kannalta.

Esimerkiksi jos ulkona pihamaalla vallitsevan liikennemelun tuottama koko päivän keskiäänitaso on 68 desibeliä ja sisällä sallitaan koko päivän keskiäänitasoksi 35 desibeliä, niin äänitasoerotukseksi saadaan 33 desibeliä.

Koska huoneen pinnat eli seinät, ikkunat, katto ja lattia heijastavat ulkoseinän läpi sisään kuuluvaa ääntä, niin se myös voimistavaa ääntä useita desibelejä. Tästä syystä talon ulkoseinän sekä ikkunan ja parvekeoven ilmaääneneristysluku mitoitetaan suuremmaksi kuin kaavamääräyksen lukuarvo.

Julkisivun ikkunoilta ja parvekeovilta vaadittava ääneneristävyysluku on siis mitoitettava erikseen huomioiden rakenteiden pinta-alasuhteet ja muut akustiset seikat. Esimerkiksi suuri ikkuna päästää läpi enemmän ääntä kuin pieni ikkuna ja vastaavasti pieni huone vahvistaa enemmän siihen kuuluvaa ääntä kuin suuri huone ja niin edelleen. Tavanomaisessa tilanteessa, kun ikkunan pinta-ala on noin 20-25% ulkoseinän alasta on ikkunan eristävyyslukuvaatimus noin 7 desibeliä suurempi kuin kaavamääräyksen lukuarvo.


Vanhan ikkunan äänieristyksen parantaminen

Parhaimman äänieristävyyden saa vaihtamalla koko ikkunan pelkän lasin sijaan, sillä ikkunan karmisyvyys on kaikista merkittävin osa ikkunan äänieristävyyden muodostumisessa.

Ikkunan kokonaan vaihtamisella voidaan saavuttaa jopa 7-10 desibelin parannus, lähtötilanteesta riippuen. On kuitenkin keinoja olemassa olevien ikkunoiden äänieristyksen parantamiseen jälkikäteenkin. 

1) Helpoin ja edullisin konsti on tiivisteiden vaihtaminen. Tiivisteiden heikentyminen on yleistä varsinkin sillä julkisivulla, johon aurinko paistaa kuumimmin. 

Tämä aiheuttaa liimapinnan pettämistä tai eristekumin hapertumista. Tiivisteiden parantamisella voidaan saavuttaa arviolta noin 3 desibelin äänieristeparannus.

2) Hieman työläämpi ja kalliimpi toimenpide on ikkunan ulkopuitteen lasin vaihtaminen paksumpaan. Parannetut ulkopuitteet on parasta teettää ikkunavalmistajalla, mutta niiden asentaminen on lopulta melko vaivaton toimenpide. Ulkopuitteen lasin paksuntamisella arvioidaan voitavan saavuttaa parhaimmillaan n. 2–3 desibelin parannus ikkunan äänieristävyyteen, riippuen tietenkin lähtötilanteesta.

3) Jos ulkopuitteen vaihto ei tule kysymykseen (kuten vaikkapa suojelluissa rakennuksissa), tällöin voi olla mahdollista asentaa lisäpuite ikkuna-aukon sisäpuolelle. Tämä hankaloittaa ikkunan avattavuutta ja täten muun muassa pesua, mutta äänieristävyys paranee huomattavasti lasien välisen ilmavälin suurentuessa.

Mikäli edellisiä keinoja ei voida hyödyntää, on seuraava vaihtoehto koko ikkunan vaihtaminen. Tällöin kannattaa myös selvittää, onko karmisyvyyttä mahdollista kasvattaa, koska sillä saadaan kustannustehokkaimmin kasvatettua äänieristävyyslukua. Lue täältä, miten asiakkaamme koki liikenteenmelun uusien ikkunoiden vaihtamisen jälkeen!

Huippuluokan äänieristystä ikkunoihin HR-Ikkunalta.

Omakotitalon julkisivun  ja sen ikkunoiden tulee kestää monia asioita. Sen lisäksi, että se on sään armoilla, sen tulee eristää lämpö sisälle ja kylmä ulos. Julkisivun puoleisen ulkokuoren ja ikkunoiden pitää myös vaimentaa liikenteen tuottama melu siten, ettei se häiritse asumista. 

Olemme kehittäneet ikkunarakenteen ja malliston, jossa nämä kaikki seikat toteutuvat. Rakentaja ja ikkunoiden vaihtoa harkitseva, tutustu HR RAUHA-mallistoomme!

Saat meiltä myös apua vanhojen ikkunoiden äänieristyksen parantamiseen. Täältä voit myös lukea tarkemmin siitä, miten ikkunan äänieristys syntyy.

Ota yhteyttä ja suunnitellaan teidän kotiinne sopivin ja kustannustehokkain ratkaisu ikkunoiden äänieristävyyden parantamiseksi.

Ystävälliseen asiakaspalveluumme saat nopeimmin yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse:

p. (08) 466 320
myynti@hrikkunat.fi
tai yhteydenottolomakkeellamme.


HR-Ikkunat - Kodin ja maailman välissä